fbpx

Avain kään­tyy lukos­sa ja astun sisään etei­seen. Iha­na olla koto­na. Het­ken rik­koo hii­pi­vä nälän tun­ne. Mitä sitä tänään söi­si? Broi­le­ri­pas­ta ja jau­he­li­ha­keit­to on nyt ollut pyö­ri­tyk­ses­sä vii­mei­set kol­me kuu­kaut­ta tasai­sin välia­join. Vähän teki­si mie­li jotain muu­ta, mut­ta mitä? Resep­te­jä poh­ties­sa­ni näen ikku­nas­ta teras­sil­le. Jos­pa vih­doin tänä kesä­nä sai­sin sen kor­jat­tua. Pro­jek­ti on pyö­ri­nyt pai­koil­laan pie­nen ikui­suu­den ver­ran. Ins­pi­raa­tio ei vain iske tar­peek­si kovaa, että teki­sin asial­le jota­kin. Mis­tä sen ins­pi­raa­tion saisi?

Nyt kesäl­lä Turun kes­kus­taan syn­tyy uusi tapah­tu­ma. Kysees­sä on maku­her­mo­ja kut­kut­ta­va ja koti­vink­ke­jä täyn­nä ole­va Koti ja Maku -mes­su. Sijain­ti­na näil­le toi­mii Kupit­taal­la sijait­se­va Mar­li Aree­na, eli kau­as kes­kus­tas­ta ei näi­den mes­su­jen takia tar­vit­se läh­teä. Mes­sut on myös raken­net­tu Ikea­mai­ses­ti niin, että kävi­jä pää­see näke­mään jokai­sen näyt­teil­lea­set­ta­jan kul­kies­saan mes­su­jen läpi. Pää­set tutus­tu­maan eri­lai­siin ruo­kiin ja juo­miin, ja mah­dol­li­ses­ti jopa mais­te­le­maan hiu­kan. Sen lisäk­si voit napa­ta par­haat sisus­tus- ja raken­nus­vin­kit kesän koti­pro­jek­te­ja var­ten. Täs­sä siis oiva ins­pi­raa­tio­pak­kaus kesän kodil­le, puhu­mat­ta­kaan haus­kas­ta messuviikonlopusta.

Ennen mes­su­ja jul­kai­sem­me tääl­lä ja sosi­aa­li­sen median puo­lel­la eri­lai­sia resep­te­jä sekä koti­vink­ke­jä. Luvas­sa myös esit­te­lyi­tä mei­dän näyt­teil­lea­set­ta­jis­tam­me. Pysy siis kuu­lol­la sii­tä, mitä tapah­tuu. Muis­ta myös lait­taa kalen­te­rii­si kesän her­kul­li­sim­mat päi­vät 6.-7.6.2020 ylös. Mes­suil­la nähdään!