fbpx

Ohjeet näytteilleasettajille

Tutus­tu­mal­la näi­hin ohjei­siin var­mis­tat, että mes­suil­le osal­lis­tu­mi­nen ja osas­to­jen raken­ta­mi­nen sujuu vai­vat­to­mas­ti ja turvallisesti.

Näyt­teil­lea­set­ta­jan tar­kem­mat osal­lis­tu­mis- ja myyn­tieh­dot löy­ty­vät tämän sivun lopusta.

Osastojen rakentaminen ja purkaminen

Osas­to­jen raken­nus­päi­vät jul­kais­taan lähem­pä­nä tapahtumaa.

Osas­tot tulee raken­taa ja tuot­tei­den esit­te­ly toteut­taa niin, ettei sii­tä aiheu­du häi­riö­tä muil­le osas­toil­le tai ylei­söl­le. Mes­sua­lu­een omai­suut­ta ei saa vahin­goit­taa, ja näyt­teil­lea­set­ta­ja on kor­vaus­vel­vol­li­nen aiheut­ta­mas­taan vahingosta.

Vesijohto-, viemäröinti- ja sähkötyöt

Turun kau­pun­gin viran­omais­ten ohjei­den mukai­ses­ti näyt­teil­lea­set­ta­jien on ehdot­to­mas­ti huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että vie­mä­riin juok­su­tet­ta­va vesi sii­vi­löi­dään vapaak­si kai­kis­ta put­kis­toa tuk­ki­vis­ta aineis­ta. Veden ja vie­mä­rin tar­pees­ta on ilmoi­tet­ta­va ilmoit­tau­tu­mi­sen yhteydessä.

Jär­jes­tä­jä vas­taa alu­een yleis­va­lais­tuk­ses­ta. Jake­lu­jän­ni­te mes­sua­lu­eel­la on 400/230 V, 50Hz.

Mes­su­jen säh­kö­työt hoi­taa Raju­pa­ja Oy / Sami Tar­kia puh. 040 586 3605

Vakuutukset

Näyt­teil­lea­set­ta­jan on vakuu­tet­ta­va mes­sue­si­neen­sä vahin­gon­teon, tuli­pa­lon ja var­kau­den varal­ta. Jär­jes­tä­jä kus­tan­taa mes­sua­lu­een palo­suo­je­lun, lukit­see sisä­ti­lat yök­si ja hoi­taa mes­su­jen ylei­sen var­tioin­nin vas­taa­mat­ta kui­ten­kaan tava­roi­den katoa­mi­ses­ta ja vioittumisesta.

Mes­su­jen vas­tuu­va­kuu­tus kor­vaa jär­jes­tä­jän lait­teis­ta ja raken­teis­ta kol­man­nel­le hen­ki­löl­le mah­dol­li­ses­ti aiheu­tu­vat vahin­got. Näyt­teil­lea­set­ta­jan lait­teis­ta ja raken­teis­ta aiheu­tu­via vahin­ko­ja jär­jes­tä­jän vas­tuu­va­kuu­tus ei kor­vaa, joten näyt­teil­lea­set­ta­jien on itse huo­leh­dit­ta­va tar­vit­se­mis­taan vakuu­tuk­sis­ta (vas­tuu, palo, var­kaus jne.).

Elintarvikevalvonta

Turun Ympä­ris­tö­ter­veys val­voo elin­tar­vik­kei­den kau­pan­pi­toa, kul­je­tus­ta, käsit­te­lyä, luo­vu­tus­ta, maa­han­tuon­tia, maas­ta­vien­tiä, mark­ki­noin­tia, tar­joi­lua ja val­mis­tus­ta Turun kau­pun­gin alu­eel­la. Turun Ympä­ris­tö­ter­veys val­voo ja ohjaa elin­tar­vik­kei­den oma­val­von­taa, mut­ta toi­min­nan­har­joit­ta­jal­la on vas­tuu val­voa omaa toi­min­taan­sa omavalvonnalla.

Mikä­li näyt­teil­lea­set­ta­jan osas­tol­la myy­dään, säi­ly­te­tään, val­mis­te­taan tai tar­joil­laan elin­tar­vik­kei­ta, tulee sii­tä ilmoit­taa mes­su­jen järjestäjälle.

Tie­do­tus (ilmoi­tus) elin­tar­vik­kei­den tila­päi­ses­tä myyn­nis­tä tai muus­ta käsit­te­lys­tä on teh­tä­vä vii­meis­tään 4 vuo­ro­kaut­ta ennen ilmoi­te­tun toi­min­nan aloit­ta­mis­ta. Tie­do­tuk­sen (ilmoi­tuk­sen) liit­tee­nä ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se olla oma­val­von­ta­suun­ni­tel­maa, mut­ta otta­kaa oma­val­von­ta­suun­ni­tel­ma mes­suil­le mukaan, kos­ka ne saa­te­taan tar­vit­taes­sa tar­kis­taa mes­suil­la. Samoin otta­kaa mukaan mes­suil­le hygie­nia­pas­sit (hygie­niao­saa­mis­to­dis­tuk­set) mah­dol­lis­ta tar­kas­tus­ta varten.

Huom! Eril­lis­oh­jeet näyt­teil­lea­set­ta­jil­le, joil­la on ulkopaikka.

Elin­tar­vik­kei­den val­von­nas­ta Turun kau­pun­gin alu­eel­la vas­taa Turun Ympä­ris­tö­ter­vey­den elin­tar­vi­ke­val­von­ta, puh. (02) 262 4300. 

Lisätietoja

Turun kau­pun­ki, Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­toi­mia­la, Ympä­ris­tö­ter­veys
Ter­veys­tar­kas­ta­ja Jen­ni Aal­to
Puu­tar­ha­ka­tu 1, 3. krs, 20100 TUR­KU
Puh. 040 139 9729
E-mail. jenni.aalto@turku.fi

Osaston korkeus ja korotetut rakenteet

Sei­nien vakio­kor­keus on 250 cm. Raken­teet ja somis­tuk­set, jot­ka ylit­tä­vät 250 cm ovat lisä­mai­nos­ti­laa, joi­hin tar­vi­taan aina mes­su­jär­jes­tä­jän hyväksyntä.

Mar­li Aree­nal­la ei ole mah­dol­lis­ta ripus­taa somis­tuk­sia katos­ta roikkumaan.

Yksi­tyis­koh­tai­sem­mat tie­dot osas­ton raken­ta­mi­ses­ta löy­dät tämän sivun lopus­ta löy­ty­väs­tä tiedostosta.

 

Saapuminen Marli Areenalle

Ovet avoinna

La 10:00 - 18:00
Su 10:00 - 18:00

Lippujen hinnat

Lau­an­tai tai sun­nun­tai 10€
2 päi­vän lip­pu 15€

Messukävijöiden sisäänkäynti

Hip­pok­sen­tien puo­lei­nen pääsisäänkäynti

Näytteilleasettajien sisäänkäynti

Hip­pok­sen­tien puo­lei­sen park­ki­pai­kan vie­rei­nen huoltosisäänkäynti

Pysäköinti

Turun Koti ja Maku -mes­suil­le saa­pues­sa pai­koi­tus paik­ko­ja löy­tyy Veri­tas Sta­dio­nin taka­na Blom­ber­gin aukiolla.

Tarkat messuohjeet näytteilleasettajalle

Lue tar­kem­mat osal­lis­tu­mis- ja myyn­tieh­dot tääl­tä.

Ohjeet hel­pot­ta­vat käy­tän­nön kysy­myk­sis­sä, mitä näyt­teil­lea­set­ta­jal­la voi ilme­tä. Jos kui­ten­kin tar­vit­set lisä­tie­toa mes­sui­hin liit­tyen, kään­nyt­hän mes­su­jen jär­jes­tä­jän puoleen.