fbpx
Ilon ja innostuksen joulu

Ilon ja innostuksen joulu

Jäl­leen ker­ran jou­lu on taas tääl­lä. Ulos kat­soes­sa sitä ei huo­mai­si. Vet­tä tulee eikä lun­ta näy mis­sään. Jou­lu kui­ten­kin ilmoit­taa tulos­taan onnek­si muil­la­kin tavoin. Kau­pat soit­ta­vat jou­lu­musiik­kia, kadut ovat valais­tu­ja jou­lu­va­loil­la, kodeis­sa alkaa jou­lu­no­do­tus ja iloi­set jou­lun­toi­vo­tuk­set kai­ku­vat ilmassa.

Jou­lu on ilon juh­laa ja sik­si pää­tim­me­kin sen kun­niak­si ilah­dut­taa koko­nais­ta kou­lul­lis­ta lap­sia. Toim­me Hel­mi­ve­neen kans­sa kak­si alpak­kaa Han­nun­nii­tun kou­lun pihal­le. Lap­set sai­vat luo­kit­tain tul­la ihai­le­maan ja tark­kai­le­maan alpa­koi­ta. Osa lap­sis­ta pää­si jopa silit­tä­mään alpakoita.

Alpak­ka on vii­me aikoi­na tul­lut yhä tutum­mak­si sosi­aa­li­sen median kaut­ta. Alpak­ka kuu­luu ete­lä­ame­rik­ka­lai­siin kame­lie­läi­miin ja on tun­net­tu sen pak­sus­ta ja laa­duk­kaas­ta vil­las­ta. Vil­la kerä­tään keväi­sin ja sii­tä voi val­mis­taa lähes mitä tahan­sa vil­la­tuot­tei­ta. Alpak­kaa on myös pidet­ty kotie­läi­me­nä jo yli 6000 vuo­den ajan muun muas­sa Perus­sa, Chi­les­sä, Boli­vias­sa ja Argen­tii­nas­sa. Myös Suo­mes­sa alpa­koi­ta voi bon­ga­ta eri tiloilta.

Vil­lan lisäk­si alpak­ka sopii esi­mer­kik­si tera­piae­läi­mek­si. Sen ole­mus ja luon­ne ovat rau­hoit­ta­via. Alpak­ka on sosi­aa­li­nen ja ystä­väl­li­nen eläin, sik­si myös pie­net lap­set voi­vat olla alpa­kan lähel­lä. Tera­pian lisäk­si alpa­kan kans­sa voi har­ras­taa alpak­ka-agi­li­tyä. Kysees­sä on siis eläin­kun­nan moni­tai­tu­ri. Kes­ki­mää­räi­ses­ti alpa­kat elä­vät parikymppisiksi.

Alpak­ka sopii siis erin­omai­ses­ti ihmis­ten lähel­le. Alpak­ka­pa­ri Sih­vert­ti ja Bam­bi jak­soi­vat ilah­dut­taa ja häm­mäs­tyt­tää jokais­ta ute­lias­ta kat­so­jaa. Tapah­tu­mas­sam­me ilo ja innos­tus oli­vat todel­li­ses­ti läsnä.

Iloa ja innos­tus­ta seu­rat­taes­sa tuli aja­tel­leek­si miten iha­naa on innos­tua niin val­ta­vas­ti uudes­ta asias­ta. Välil­lä tun­tuu, että uusia asioi­ta on han­ka­la löy­tää. Se voi joh­tua ehkä sii­tä­kin, että muka­vuusa­lu­eel­la tulee pyö­rit­tyä tar­peet­to­man kau­an, jol­loin sin­ne vain jämäh­tää pai­kal­leen. Nyt oli­si­kin lois­ta­va het­ki ottaa ja kokeil­la uut­ta, ja lap­sien tavoin innos­tua koko­nais­val­tai­ses­ti. Kokei­le uut­ta har­ras­tus­ta, mais­ta eri­kois­ta resep­tiä, sili­tä alpak­kaa ja koe ennen­ko­ke­ma­ton­ta. Sil­lä mikä oli­si­kaan parem­pi aika kokeil­la, kuin koko­naan uusi vuosi?

 

Ilois­ta ja inno­kas­ta jou­lua ja uusien koke­muk­sien uut­ta vuotta!

❤️: Koti ja Maku -mes­sun väki

 

Uudet messut, uudet kujeet

Uudet messut, uudet kujeet

Avain kään­tyy lukos­sa ja astun sisään etei­seen. Iha­na olla koto­na. Het­ken rik­koo hii­pi­vä nälän tun­ne. Mitä sitä tänään söi­si? Broi­le­ri­pas­ta ja jau­he­li­ha­keit­to on nyt ollut pyö­ri­tyk­ses­sä vii­mei­set kol­me kuu­kaut­ta tasai­sin välia­join. Vähän teki­si mie­li jotain muu­ta, mut­ta mitä? Resep­te­jä poh­ties­sa­ni näen ikku­nas­ta teras­sil­le. Jos­pa vih­doin tänä kesä­nä sai­sin sen kor­jat­tua. Pro­jek­ti on pyö­ri­nyt pai­koil­laan pie­nen ikui­suu­den ver­ran. Ins­pi­raa­tio ei vain iske tar­peek­si kovaa, että teki­sin asial­le jota­kin. Mis­tä sen ins­pi­raa­tion saisi?

Nyt kesäl­lä Turun kes­kus­taan syn­tyy uusi tapah­tu­ma. Kysees­sä on maku­her­mo­ja kut­kut­ta­va ja koti­vink­ke­jä täyn­nä ole­va Koti ja Maku -mes­su. Sijain­ti­na näil­le toi­mii Kupit­taal­la sijait­se­va Mar­li Aree­na, eli kau­as kes­kus­tas­ta ei näi­den mes­su­jen takia tar­vit­se läh­teä. Mes­sut on myös raken­net­tu Ikea­mai­ses­ti niin, että kävi­jä pää­see näke­mään jokai­sen näyt­teil­lea­set­ta­jan kul­kies­saan mes­su­jen läpi. Pää­set tutus­tu­maan eri­lai­siin ruo­kiin ja juo­miin, ja mah­dol­li­ses­ti jopa mais­te­le­maan hiu­kan. Sen lisäk­si voit napa­ta par­haat sisus­tus- ja raken­nus­vin­kit kesän koti­pro­jek­te­ja var­ten. Täs­sä siis oiva ins­pi­raa­tio­pak­kaus kesän kodil­le, puhu­mat­ta­kaan haus­kas­ta messuviikonlopusta.

Ennen mes­su­ja jul­kai­sem­me tääl­lä ja sosi­aa­li­sen median puo­lel­la eri­lai­sia resep­te­jä sekä koti­vink­ke­jä. Luvas­sa myös esit­te­lyi­tä mei­dän näyt­teil­lea­set­ta­jis­tam­me. Pysy siis kuu­lol­la sii­tä, mitä tapah­tuu. Muis­ta myös lait­taa kalen­te­rii­si kesän her­kul­li­sim­mat päi­vät 6.-7.6.2020 ylös. Mes­suil­la nähdään!