fbpx
Valoa vaatekaappiin

Valoa vaatekaappiin

Kai­paat­ko lisää valoa pime­ään kome­roon tai vaa­te­kaap­piin? Täs­sä help­po tapa hyö­ty­käyt­tää yli­jää­nyt jou­lu­va­lo lisä­va­lok­si. Tar­vit­set ainoas­taan nau­lo­ja, vasa­ran ja yli­mää­räi­sen jouluvalon.

Lyö nau­lat siis­tis­ti kiin­ni oven­kar­min reu­no­ja pit­kin kome­ron sisä­puo­lel­le. Pujo­ta valo nau­lo­ja pit­kin ja lai­ta töp­se­li sei­nään. Jos lii­tät valon kat­kai­si­jal­la varus­tet­tuun jat­ko­joh­toon, saat käte­väs­ti kat­kai­sin­na­pin valoi­hin. Täl­löin väl­tyt pis­tok­keen kans­sa sähel­tä­mi­sel­tä joka ker­ta kun tar­vit­set valoa.

Vasaramagneetti

Vasaramagneetti

Kyl­läs­ty­nyt pitä­mään nau­lo­ja suus­sa­si tai epä­käy­tän­nöl­li­ses­ti sor­mis­sa­si vasa­roi­des­sa? Täs­sä ratkaisu!
Lii­maa vah­va mag­neet­ti vasa­ra­si oteo­san ala­pää­hän kiin­ni. Mag­nee­til­la saat napat­tua kaik­ki yli­mää­räi­set nau­lat, ja ne pysy­vät käte­väs­ti kiin­ni mag­nee­tis­sa työn tou­hus­sa. Lii­ma voi olla mikä tahan­sa vah­va tai jämäk­kä lii­ma, mikä pysyy sekä vasa­ran, että mag­nee­tin pin­nas­sa kiin­ni. Myös mitä vah­vem­pi mag­neet­ti, sitä useam­pi nau­la pysyy kiinni.
Vink­ki hel­pot­taa eten­kin työs­ken­te­lyä haas­ta­vis­sa pai­kois­sa, mis­sä nau­la­ki­pon pitä­mi­nen lähet­ty­vil­lä ei ole mahdollista.

Vaivaton vaatevinkki

Vaivaton vaatevinkki

Uusi vuo­si on alka­nut ja nyt onkin hyvä aika pie­nel­le vaa­te­vin­kil­le, joka hel­pot­taa tämän vuo­den lopus­sa. Täl­lä vin­kil­lä pää­set suh­teel­li­sen kivut­to­mas­ti eroon käyt­tä­mät­tö­mis­tä vaat­teis­ta­si. Itse on välil­lä vai­kea teh­dä pää­tös­tä min­kä vaat­teen heit­tää pois ja min­kä sääs­tää, sil­lä mie­les­sä pyö­rii sama aja­tus monen vaat­teen koh­dal­la: “no kyl­lä mä tätä jos­sain koh­taa var­mas­ti tar­vin”. Jätä pää­tök­sen­te­ko tänä vuon­na hen­ka­reil­le­si. Se onnis­tuu näin:

  1. Kään­nä kaik­ki vaa­te­kaap­pi­si hen­ka­rit “vää­rin­päin” kaa­pin sisällä.
  2. Aina kun käy­tät vaa­tet­ta, lai­ta se takai­sin kaap­piin niin, että hen­ka­ri on “oikein­päin”.
  3. Vuo­den lopus­sa kerää kaa­pis­ta pois kaik­ki vaat­teet, joi­den hen­ka­ri on “vää­rin­päin”. Et ole vuo­den aika­na käyt­tä­nyt vaa­tet­ta ker­taa­kaan, eli tus­kin tar­vit­set sitä tulevaisuudessakaan.

Hyl­lyl­lä ole­vis­ta vaat­teis­ta ei vält­tä­mät­tä yhtä sel­keäs­ti voi huo­ma­ta vaat­teen käyt­tä­mät­tö­myyt­tä. Yksi tapa voi­si olla esi­mer­kik­si se, että alat kerää­mään käyt­tä­miä­si vaat­tei­ta uuteen pinoon eril­leen muis­ta. Vuo­den lopus­sa jos huo­maat, että van­has­sa pinos­sa on vaat­tei­ta, ovat ne toden­nä­köi­ses­ti nii­tä vaat­tei­ta, joi­ta et käy­tä. Voit myös taval­li­seen tapaan pino­ta vaat­teet pääl­lek­käin, ja vuo­den lopus­sa kai­vaa pinon alim­mat vaat­teet pois elä­mäs­tä­si. Alim­mai­sek­si tapaa jää­dä kai­kis­ta vähi­ten käy­tös­sä ole­vat vaatteet.

Jot­ta nämä vin­kit tosi­aan toi­mi­si­vat, sinun täy­tyy päät­tää pitää kiin­ni sovi­tus­ta. Vuo­den lopus­sa, kun kai­vat käyt­tä­mät­tä jää­neet vaat­teet pois kaa­pis­ta­si, niin vie ne tosis­saan pois. Älä enää sii­nä vai­hees­sa sor­ru aja­tuk­seen, että ”kyl­lä tätä vie­lä tulee käy­tet­tyä”. Tus­kin tulee. Pois vaan ja uut­ta tilal­le, tai van­hoil­le rak­kail­le vaat­teil­le enem­män tilaa. Sitou­du pää­tök­seen heti, niin vuo­den lopus­sa toi­min­ta on helppoa.